Procesy sądowe i windykacja

Jednym z najważniejszych przedmiotów działalności Kancelarii jest doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach sądowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach gospodarczych, przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • wszelkiego rodzaju postępowania z zakresu prawa spółek, w tym zwłaszcza postępowania przeciwko wspólnikom oraz członkom organów zarządzających spółkami kapitałowymi (opartymi na art. 299 k.s.h. i art. 21 Prawa Upadłościowego) oraz postępowania o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek;
  • postępowania z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane);
  • postępowania z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
  • postępowania dotyczące wszelkiego typu odszkodowań (m. in. z tytułu niewykonania umów, nienależytego wykonania umów, kar umownych czy czynów niedozwolonych) oraz zadośćuczynień;
  • postępowania z zakresu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • postępowania w przedmiocie uchylenia bądź stwierdzenie nieważności uchwał organów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych;
  • postępowania o uznanie za bezskuteczną czynność prawną, a więc przede wszystkim postępowania oparte na przepisach skargi pauliańskiej.;

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w ramach procedury windykacyjnej, począwszy od etapu przedsądowego, reprezentacji w postępowaniu przed sądem oraz złożenia wniosku i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym. Współpracujemy z Komornikami Sądowymi tak, aby prowadzone postępowania egzekucyjne były możliwie najbardziej skuteczne.