Prawo spółek

W ramach tej specjalizacji doradzamy naszym Klientom na każdym etapie zakładania, prowadzenia i likwidacji spółek prawa handlowego, dobierając najbardziej optymalną formę spółki pod katem planowanej działalności gospodarczej oraz obciążeń publicznoprawnych, tj. podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podwójnym opodatkowaniem podatkiem dochodowym niektórych spółek) oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Sporządzamy przede wszystkim projekty wszelkich dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym w szczególności umowy i statuty spółek jak również opracowujemy projekty uchwał organów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

Świadczona przez nas obsługa obejmuje również wszelkie zagadnienia prawne i podatkowe związane z przeprowadzeniem procesów łączenia, podziału bądź przekształcania spółek.

Doradzamy naszym Klientom w kwestiach związanych ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), zmianami umów spółek lub statutów, umarzaniem akcji lub udziałów oraz sporządzamy stosowne dokumenty korporacyjne i umowy w tym zakresie.

Specjalizujemy się we wszelkich zagadnieniach związanych z zatrudnianiem członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach. Doradzamy w przedmiocie wyboru najbardziej optymalnego sposobu zatrudnienia kadry zarządzającej, dokonując analizy pod względem skutków prawnych, podatkowych i obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przygotowujemy wszelkie rodzaju umowy o zarządzanie spółkami (umowy o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie) czy umowy w sprawie zakazu konkurencji.

Ostatecznie zapewniamy również kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury likwidacyjnej i rozwiązania spółek prawa handlowego.