Nieruchomości

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i podatkowej wszelkich transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

Przeprowadzamy audyty stanu prawnego nieruchomości, uwzględniając w szczególności takie kwestie jak badanie treści księgi wieczystej, ocenianie ryzyk związanych z ewentualnymi roszczeniami, w tym z tytułu wywłaszczenia. Oceniamy możliwe warunki zabudowy na podstawie treści planów zagospodarowania miejscowego jak również ryzyka konieczności przeprowadzenia działań związanych z rekultywacją bądź rewitalizacją terenu. Przeprowadzane przez nas audyty nieruchomości obejmują także kwestie podatkowe związane z planowaną transakcją, w tym w szczególności ustalenie czy dana umowa podlegać będzie obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku VAT.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy przedwstępne i końcowe sprzedaży, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości czy powiernicze umowy nabycia nieruchomości, jak również umowy dzierżawy bądź najmu lokali handlowych, biurowych i mieszkalnych.

Na bieżąco doradzamy naszym Klientom co do przyjęcia najbardziej optymalnych dla nich, pod względem prawnym i podatkowym, rozwiązań w zakresie sporządzanych czy opiniowanych umów, jak również bierzemy udział w negocjacjach.