Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agkancelaria.pl Dane osobowe użytkowników chronione są z zachowaniem wymagań nałożonych przez przepisy prawa polskiego oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Korzystając ze strony internetowej użytkownik akceptuje poniższą Politykę Prywatności.

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.agkancelaria.pl jest Michał Gryz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gryz, ul. Władysława Łokietka 166/5, 31-334 Kraków, NIP: 9452220762.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Władysława Łokietka 166/5, 31-334 Kraków
 2. adres e-mail: gryz@agkancelaria.pl
 3. telefonicznie: 602-738-026

Administrator przywiązuje ogromną wagę do poszanowania prywatności użytkowników strony.
W związku z powyższym, wdrożono poniższą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia oraz informuje
o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agkancelaria.pl będą przetwarzane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości, np. na pytania oraz zagadnienia dotyczące prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, wysłane za pomocą formularza kontaktowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. anonimowe dane pochodzące ze znaczników internetowych (pliki cookies) Administrator może wykorzystać do zbadania ruchu na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zbadania danych dotyczących ruchu internetowego na stronie internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 1. Jakie dane przetwarza Administrator.
 2. dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej to: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej to przede wszystkim: adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzn. plikom cookies.

 

 

 1. Jak długo będą przechowywane dane osobowe użytkowników.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

 

 1. Prawa przysługujące użytkownikowi.

Użytkownik posiada:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania swoich danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 6. prawo przeniesienia danych.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw użytkownik musi skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem e-maila: michal.gryz@agkancelaria.pl

W razie wątpliwości odnośnie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Administratora, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

 

 1. Pliki Cookies

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do potrzeb użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika.
W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Rodzaje plików cookies stosowane przez Administratora:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Gryz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gryz z siedzibą w Krakowie (31-334) przy ulicy Władysława Łokietka 166/5, tel.602-738-026, e-mail: michal.gryz@agkancelaria.pl, dalej jako: „Kancelaria”

 

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu informacji dotyczących Administratora danych, prowadzenia marketingu usług własnych przez Administratora danych, a także w celu sporządzenia umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Powyższe oznacza, że Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. w zakresie danych przekazanych dobrowolnie w wiadomości mailowej bądź w formularzu kontaktowym) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 2. w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 3. w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 4. w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmiot świadczący na rzecz Administratora danych obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Administratora danych obsługę informatyczną, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, instytucje płatnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjnymi, z którymi Administrator danych zawarł umowy o współpracy i udostępnianiu sieci, podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telewizyjne lub usługi stacjonarnej telefonii cyfrowej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Administrator danych może udostępniać dane osobowe biurom informacji gospodarczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane organom administracji publicznej, np. w aspektach podatkowych (urząd skarbowy), wyłącznie w oparciu o przepis prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 6 lat (koniec terminu liczony na 31 grudnia danego roku kalendarzowego) albo do momentu zakończenia współpracy, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę nie dłużej niż do czasu wycofania wyrażonej zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Kancelarii lub w formie dokumentowej na adres mailowy: gryz@agkancelaria.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani//Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.